(1)
Malek, M.; Ali, M.; Karim, M.; Ullah, M.; Paul, A.; Masum, S. Performance of Sesame(Sesamumindicum L.) Varieties Under Varied Nutrient Levels. Bangladesh Agron. J. 2022, 24, 31-41.