[1]
Khanam, M., Nawal, N., Hasanuzzaman, M., Karim, M. and Rahman, A. 2022. Response of Biochar on Growth and Yield of Aman Rice Under Salt Stress. Bangladesh Agronomy Journal. 25, 1 (Nov. 2022), 105–113. DOI:https://doi.org/10.3329/baj.v25i1.62853.