Vaumik, Suvashis, Farm Officer, Sherpur Fish Hatchery, C.P. Bangladesh Co., Ltd, Bangladesh