Ahmed, Shamim, Bangladesh Livestock Research Institute, Savar, Dhaka-1341, Bangladesh