Ahmed, Shaikh Shakib, AB Bank Ltd, Rangpur Branch, Bangladesh