Vol 8, No 2 (2009)

Table of Contents

Articles

Kulsum Ara, Mohammad S Rahman, AHMM Rahman, Choudhury M Hasan, Mohammad A Rashid
PDF
107-110
Md Saiful Islam, Sayed Md Reazul Alam, Sams Mohammad Anowar Sadat, Jakir Ahmed Chowdhury, Reza-ul Jalil
PDF
111-116
Md Saiful Islam, Ashfacur Rahman, Mohammad Kaisarul Ismal, Jakir Ahmed Chowdhury, Reza-ul Jalil
PDF
117-122
Kamrun Nahar, Jafreen Jamal Joti, Md Ashik Ullah, Ahasanul Hasan, Mohammad Abul Kalam Azad, Abul Hasnat
PDF
123-130
Md Afzal Azam, BRP Kumar, R Mazumdar, B Suresh
PDF
131-140
Md Abdul Kader, Md Ekramul Haque, Proma Khondkar, Md Monirul Islam, M Mukhlesur Rahman
PDF
141-145
Proma Khondkar
PDF
147-152
Mohammad Borhan Uddin, Jakir Ahmed Chowdhury, Kazi Rashidul Azam, Reza-ul Jalil, Md Selim Reza
PDF
153-159
Fahima Aktar, Md Abul Kaisar, ANM Hamidul Kabir, Choudhury M Hasan, Mohammad A Rashid
PDF
161-166

Short Communications

Shailendra Singh Solanki, Rashmi Dahima
PDF
167-170
Fakir Shahidullah Tareq, Md Hossain Sohrab, AM Sarwar Uddin Chowdhury, Farhana Afroz, M Al-Mansur, Choudhury M Hasan
PDF
171-172
Md Abul Kaisar, Mohammad Rashedul Islam, Mohammad Sarifur Rahman, Md Khalid Hossain, Mohammad A Rashid
PDF
173-175
Akhtaruzzaman Chowdhury, Md Ashraful Alam, Mohammad S Rahman, Md Aslam Hossain, Mohammad A Rashid
PDF
177-180